منتشر شده: چهارشنبه, ۲۲ مارس ۲۰۲۳
اصلاح شده: دوشنبه, ۷ اوت ۲۰۲۳

نقش نانوحباب ها در رشد کاهو در نیوزیلند

nanO3 در نیوزیلند آزمایش رشد نانوحباب را در سیستم NFT کاهو راه اندازی کرد

Nanobubble Water Care Services Ltd t/a nanO3، یک شرکت فعال در کاربردهای آب و نانوحباب در نیوزلند، در سال 2022 به شریک آکنیتی تبدیل شد. برای حمایت از بازاریابی و فروش ژنراتورهای نانوحباب توربیتی و متمرکز کننده اکسیژن اکسیتی در نیوزیلند، این شرکت اقدام به انجام تحقیق آزمایشی بالای کاهو نمود و این تحقیق تا حد امکان از پروکتول ISO پیروی می کند. نتایج جالب توجه به دست آمد.

اهمیت اکسیژن در رشد گیاهان

گلخانه گیاهی و کاهو در کرایست چرچ نیوزلند.

بهبود کیفیت آب آبیاری اثرات مثبتی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک دارد و در نتیجه میزان تولید محصول را افزایش می دهد. همچنین اکسیژن نقش مهمی در تنفس گیاه دارد که باعث تولید انرژی و رشد گیاه می شود.
افزایش درصد اکسیژن در آب باعث بهبود ساختار ریشه و فعالیت میکروب های مفید در ریزوسفر می شود. طبیعتاً یک سیستم موثر و کاربردی می تواند با بهبود کیفیت آب آبیاری و افزایش اکسیژن محلول در آب آبیاری، بهره وری را افزایش دهد. اکسیژن ساز آکنیتی و Acniti turbiti O3 مکمل های بسیار موثری برای آبیاری مزارع کشاورزی و در عین حال بهبود کیفیت آب و افزایش اکسیژن محلول و ازن در آب آبیاری هستند. نانوحباب های تولید شده به سرعت آب را با اکسیژن اشباع می کنند و به دلیل شناور بودن بسیار کم می توانند برای مدت طولانی در آب غوطه ور بمانند و از هدر رفتن اکسیژن جلوگیری کنند.

مواد و روش کار

شکل 1. تجهیزات مورد استفاده و گیاهان تحت تحقیق
شکل 1. تجهیزات مورد استفاده و گیاهان تحت تحقیق
شکل 2. 1 = کنترل 2، 2 = کنترل 1، 3 = گروه آبیاری شده با نانوحباب
شکل 2. 1 = کنترل 2، 2 = کنترل 1، 3 = گروه آبیاری شده با نانوحباب

برای تعیین نقش نانوحباب‌های اکسیژن و ازن در رشد کاهو، یک تحقیق تجربی انجام شد. این تحقیق بر روی سه گروه کاهو انجام شد و طی چهار هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. برای گروه اول نانوحباب O2 ( 6 لیتر در ساعت) و ازن با مقدار 0.2 گرم در ساعت مهیا شد. گروه دوم (کنترل 1) فقط ازن را به صورت ونتوری با مقدار 2/0 گرم در ساعت دریافت کردند. گروه سوم (کنترل 2) فقط هوا را از طریق ونتوری دریافت کردند.

نتایچ

سطح DO

در طول مطالعه چهار هفته‌ای، سطح DO یا اکسیژن محلول در گروهی که نانوحباب‌های اکسیژن و ازن دریافت کردند به‌طور معنی‌داری بیشتر از دو گروه کنترل بود.
سطح DO در گروه مورد آزمایش بین 14 تا 16 پی پی ام بود، در حالی که در گروه کنترل 1 و 2 میزان DO بین 10 تا 12 پی پی ام متفاوت بود.

وزن کاهو

در طی چهار هفته و در پایان هر هفته، وزن کاهو در هر گروه بررسی شد. در هفته اول و دوم تفاوت معنی داری در وزن گروه ها مشاهده نشد اما در هفته سوم و چهارم گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش وزن معنی داری داشت. به عنوان مثال، در پایان هفته چهارم، گروه آزمایش 233.7 گرم، گروه کنترل 1 میانگین وزن 173.26 گرم و گروه کنترل 2 میانگین وزن 129.21 گرم داشتند. به این معنی که گروهی که آب اکسیژنه با نانوحباب دریافت کردند 38.8 درصد سنگین‌تر از گروه شاهد 1 و 80 درصد سنگین‌تر از گروه کنترل 2 بودند.

جمع بندی

نمودار آزمایش نانوحباب در مقابل کنترل روزانه DO ppm
نمودار آزمایش نانوحباب در مقابل کنترل روزانه DO ppm
میانگین وزن کاهو را بر حسب گرم، کاهو آبیاری شده با نانوحباب و گروه های کنترل
میانگین وزن کاهو را بر حسب گرم، کاهو آبیاری شده با نانوحباب و گروه های کنترل

این تحقیق نشان می دهد که با استفاده از مولدهای نانوحباب آکنیتی، سطح اکسیژن محلول در آب افزایش یافته و باعث رشد بیشتر ریشه کاهو و افزایش وزن آن می شود.

تماس

علاقه مند به نصب ژنراتور نانوحباب در نیوزلند.

logo nanO3 با شرکت Nanobubble Water Care Services Ltd تماس بگیرید.