فیلترهای ورودی خود تمیز شونده، صافی هایی که پمپ ها را مسدود نمی کنند.