بازگشت به: اسکید پمپ نانو حباب های توربیتی
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات اسکید پمپ Turbiti 737 مشخصات اسکید پمپ Turbiti 737
2 شماره مدل turbiti_pump-sus304_skid_737_3p-230V turbiti_pump-sus304_skid_737_3p-230V
محیطمتریکامپریال
3 حداقل دمای محیط -20 ℃ -4 ℉
4 حداکثر دمای محیط 50 ℃ 122 ℉
گازمتریکامپریال
5 حداقل جریان / دقیقه 5.0 لیتر 1.3 گالن
6 حداکثر جریان / دقیقه 8.0 لیتر 2.1 گالن
7 حداقل جریان / ساعت 300 لیتر 79 گالن
8 حداکثر جریان / ساعت 480 لیتر 127 گالن
9 فشار حداقل 100 کیلوپاسکال 15 PSI
10 فشار حداکثر 350 کیلوپاسکال 51 PSI
اتصالاتمتریکامپریال
11 ورودی آب G 2.5" pump suction connection G 2.5" pump suction connection
12 مجرای خروج آب R 1", outer thread connection R 1", outer thread connection
13 ورودی گاز فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 6 میلی متر برای ازن فشار 10 میلی متر برای اتصال یا 6 میلی متر برای ازن

بازگشت به: اسکید پمپ نانو حباب های توربیتی