بازگشت به: اسکید پمپ نانو حباب های توربیتی
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل مشخصات اسکید پمپ Turbiti 737 مشخصات اسکید پمپ Turbiti 737
2 شماره مدل turbiti_pump-sus304_skid_737_3p-230V turbiti_pump-sus304_skid_737_3p-230V
مایعمتریکامپریال
3 فیلتر(های) ورودی توصیه شده RF400
RF400

بازگشت به: اسکید پمپ نانو حباب های توربیتی