بازگشت به: nanobubble water tank for research
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل perspex tank 18lpm with fittings perspex tank 18lpm with fittings
2 شماره مدل perspex_tank_18lpm_with_fittings perspex_tank_18lpm_with_fittings
برقیمتریکامپریال
3 قطعات خیس شده perspex perspex
اتصالاتمتریکامپریال
4 ورودی آب RC 3/8" RC 3/8"
5 مجرای خروج آب RC 3/8" RC 3/8"
6 ورودی گاز Gas oulet exhaust RC 1/4" Gas oulet exhaust RC 1/4"
ابعاد و وزنمتریکامپریال
7 ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 300 x 220 x 440 میلی متر 11.8 x 8.7 x 17.3 اینچ
8 وزن 19.5 کیلوگرام 43.0 پوند
9 ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 32 x 38 x 56 سانتی متر 13 x 15 x 22 اینچ
10 وزن حمل و نقل 21 کیلوگرام 46 پوند
ملاحظات
11 سایر اظهارات
  • netto tank volume 17.8 liter

  • gross tank volume 29.7 liter

  • wall tank thickness 20mm

بازگشت به: nanobubble water tank for research