بازگشت به: هیدروژن GaLF
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل ultrafine GaLF drinkwater unit ultrafine GaLF drinkwater unit
2 شماره مدل سفارشی سفارشی
محیطمتریکامپریال
3 حداکثر دمای محیط 35 ℃ 95 ℉
4 حداقل رطوبت نسبی 45 % 45 %
5 حداکثر رطوبت نسبی 85 % 85 %
گازمتریکامپریال
6 تذکر گاز هوا، اوکسیجن، ازن، هیدروژن، دی اکسید کربن، نیتروژن هوا، اوکسیجن، ازن، هیدروژن، دی اکسید کربن، نیتروژن
ملاحظات
7 سایر اظهارات

    بازگشت به: هیدروژن GaLF