بازگشت به: مولد ازن 5
شرحمتریکامپریال
1 اسم مدل ja_edl_5g ja_edl_5g
2 شماره مدل ja_edl_5g ja_edl_5g
اتصالاتمتریکامپریال
3 ورودی گاز 6 mm 6 mm
ابعاد و وزنمتریکامپریال
4 ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) 190 x 260 x 285 میلی متر 7.5 x 10.2 x 11.2 اینچ
5 وزن 5 کیلوگرام 11.0 پوند

بازگشت به: مولد ازن 5