شناور میکسر نانوحباب شناور

  • از شناوری استفاده کنید که بتواند وزنی در حدود 30 تا 35 کیلوگرم را تحمل کند
  • میکسر UFB شناور توربیتی را در عمق کامل نگه می دارد
  • هنگامی که سطح آب در نوسان است، شناور ساده ترین راه حل برای نگه داشتن میکسر شناور در عمق مورد نظر است.

Slideshow Items

واحد شناور توربیتی یک ژنراتور نانوحباب است که نصب آن آسان است. هنگام کار در آبهای عمیق، هنگامی که واحد شناور نمی تواند در کف بدنه آب نصب شود. استفاده از شناور توصیه می شود. از شناوری استفاده کنید که بتواند وزنی در حدود 30-35 کیلوگرم را تحمل کند. هنگامی که سطح آب در نوسان است، شناور نیز راه حل خوبی است.

در صورت نیاز به شناور به ما اطلاع دهید و ما آن را در پیشنهاد شما لحاظ خواهیم کرد.