کمپرسور / صدا خفه کن فیلتر ورودی هوا

  • باعث کاهش سر و صدا می شود
  • غربال اکسیژن را از ذرات خارجی تمیز نگه می دارد

Slideshow Items

فیلتر ورودی برای کمپرسور هوا، نویز را کاهش می دهد و از غلظت دهنده های اکسیژن در برابر ورود ذرات محافظت می کند. ذرات خارجی می توانند به الک غلیظ کننده اکسیژن آسیب برسانند.